Özel Donanımlı Ambulanslar

Özel Donanımlı Ambulanslar
Özel donanımlı ambulanslar, hasta veya yaralıların yaĢ, fiziksel ve tıbbi durumları ile ambulansların görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliğine göre, özel olarak tasarlanmıĢ ve buna göre ekip ve ekipmanla donatılmıĢ araçlardır.
Özel donanımlı ambulanslar kendi aralarında yoğun bakım ambulansı, yenidoğan ambulansı ve obez ambulans ve arazi tipi ambulans olarak sınıflandırılır.

Özel donanımlı ve yoğun bakım ambulanslarında çalıĢacak hekim ve sağlık personeli; Sağlık Bakanlığınca onaylanmıĢ “EriĢkin Ġleri YaĢam Desteği ve Travma Resüsitasyon Kurslarını” almıĢ olmaları gerekmektedir.

Posted in Genel.