Nakil Ambulans

Nakil Ambulans
Nakil ambulansı, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların naklini sağlamak amacıyla kullanılan ve yönetmelikte belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara ambulansıdır.
Hasta nakil ambulansında az en iki personel (ATT, ATT, ATT, AABT veya ATT, Ģoför Ģeklinde olabilir) görev yapar. ATT, ATT veya ATT, AABT olarak oluĢan ekiplerde personellerden biri sürücü olarak çalıĢır. Hasta nakli sırasında bir sağlık personeli hasta kabininde hastaya refakat eder. Gerekiyorsa ekibe Ģoför eklenir.
Nakil ambulansları evden hastaneye, hastaneden eve, sağlık kuruluĢundan diğer sağlık kuruluĢuna hasta nakli ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olabilecek hastalara hizmet vermek amacı ile kullanılır. Hasta nakil ambulanslarında ki Ģerit mavi renkli ve fosforlu özellikte ve en az 200 mm genişliğindedir.

Posted in Genel.