KARA AMBULANSLARI Nedir

KARA AMBULANSLARI Nedir ?
Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği ve doğal afetlerin sıkça yaĢandığı ülkemizde acil sağlık hizmetleri sürekli geliĢme sağlamıĢtır. Buna paralel olarak ambulans hizmetlerinde geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hizmet standartları oluĢturulmuĢ ve en etkili hizmetin verilmesine yönelik uygulamalar yasallaĢmıĢtır.
“Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”2006 yılında yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik ile Türkiye de kullanılan resmi ve özel ambulansların TS- EN 1789 standartlarına uygun olacağı hükmü getirilmiĢ ve ambulansların Avrupa standartlarında donanıma ve özelliklere sahip olması sağlanmıĢtır.
Hasta veya yaralının ambulans ile güvenli bir Ģekilde hastaneye ulaĢtırılması ve nakil sırasında acil bakım uygulamak hastane ortamında uygulanacak tedavinin etkinliğini önemli ölçüde etkiler. Bu yüzden ambulanslar içerisinde yer alan personelin çalıĢtığı araç ile ilgili özelikleri bilmesi hasta veya yaralı güvenliği açısından gereklidir.
„Ambulans‟ kelimesi, Latince “yürümek” anlamındaki “ambulare” fiilinden gelir. Ambulanslar, hasta veya yaralıyı olay yerinden taĢımaya uygun olarak üretilmiĢ acil yardım uygulamak amacıyla malzeme ve ekipmanla donatılmıĢ, uyarı sistemleri ve haberleĢme aygıtları bulunan özel olarak dizayn edilmiĢ araçlardır.
Ambulansın ve içerisinde yer alan acil müdahale için gerekli tüm malzeme ve ekipmanın eksiksiz her an kullanıma hazır bulundurulması gerekir. Aksi durumda hasta veya yaralıya acil müdahaleyi geciktirecek tüm olaylardan ambulans ekibi sorumludur.


Dünyada teknolojik geliĢmeler ve tıp hizmetlerinin hızla geliĢmesine paralel olarak ambulanslarda da geçmiĢten gününüze çok önemli geliĢme sağlanmıĢtır.

Posted in Genel.