Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri Nelerdir

Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri Nelerdir
“Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin ÇalıĢma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ” de mezuniyet sonrası zorunlu eğitim programları içerisinde 32 saatlik “Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitim Programı” yer almaktadır. ATT ve AABT‟ler mezuniyet sonrası bu eğitimi tamamladıktan sonra ambulans sürücüsü olarak da görev yapabilir.
Ambulans sürüĢ teknikleri (ASTE) eğitimlerine en az „B‟ sınıfı ehliyet sahibi olarak, temel sürücülük becerilerinin yeterli olduğunu belgeleyen personel katılabilmektedir, ASTE eğitimlerinde trafikteki diğer sürücülere göre çok daha hazır ve dikkatli olması beklenen ambulans sürücülerinin, etkin, verimli ve güvenli araç kullanımı amaçlanarak sürücülük geliĢtirme eğitimleri verilmektedir. Yasal olarak B sınıfı ehliyet almak için 18 yaĢını doldurmuĢ olmalıdır. Bu nedenle sağlık meslek liselerinde öğrenciler 18 yaĢını doldurmadan mezun olduklarından sürüĢ teknikleri ile ilgili eğitim verilememektedir.
Ambulans sürücülüğü günümüz Ģartlarında hastane öncesi çalıĢanları için bir meslek gerekliliğidir. Yasal yaĢ sınırı aĢıldığında vakit kaybetmeden ehliyet baĢvurusunda bulunulması doğru olacaktır.
Sürücülük becerisi belli bir sürüĢ km ve/veya saati aĢıldığında kazanılabilmektedir. Bu nedenle temel sürücülük yeterliliği için sürücü kursu süresince araç kullanımı uygulama eğitimlerinin amacına uygun olarak yeterli olmasına ve ehliyet sonrası direksiyon dersleriyle desteklenmesine özen gösterilmelidir.
ÇalıĢtığı sürenin büyük bir kısmını ambulansta geçiren sağlık personeli çalıĢma koĢullarını kolaylaĢtırmak için ambulansın genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu özellikler hakkında bilgi sahibi olan sağlık personeli acil müdahale sırasında daha az stres yaĢar.
Araçlar;
Karayolu Trafik Kanunu’na uygun olmalı ve 5 yaĢını doldurmuĢ olan araçlar her iki yılda bir teknik ve tıbbi araç-gereç muayeneleri yapılmalıdır. Bunların takibi sürücü olarak çalıĢan (Ģoför, ATT, AABT) sağlık personelinin sorumluluğundadır,

 Hasta kabinindeki tüm araç ve malzemeler güvenli ve sağlam bir Ģekilde monte edilir,
 Hasta kabini uzunluk, geniĢlik ve yükseklikleri yönetmelikte belirtilen ölçülerde olmalıdır,
 Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olur. Ambulanslarda ıĢık ve ses uyarı sistemleri çok önemlidir. (Siren en az150 m den duyulmalıdır)
 Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca Ģoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleĢmeyi sağlayacak dâhili haberleĢme sistemi bulunur. Telsizler kolay ulaĢılabilir yerde ve kullanılabilir konumda olmalıdır,
 Kabinde bulunan kapılar sedye giriĢine uygun olmalı, Arka giriĢe ilave olarak hasta bölmesinde alternatif bir çıkıĢ kapısı olmalıdır,
 Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiĢ harici pencere olmalıdır,
 Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalı. Bu sistemlerin çalıĢır konumda olup olmadığı her gün sürücü tarafından kontrol edilmelidir,
 Araçta küresel konum belirleme sistemi( GPS ) ve navigasyon sistemi mutlaka bulunmalıdır,
 Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır,
 Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır,
 Hasta kabininde sivri köĢeler bulunmamalıdır,
 Ambulans ön ve arka kabini ergonomik olarak tasarlanmıĢ olmalıdır,
 Ambulanslar aktif ve pasif güvenlik önlemleri, ön ve arka kabin için yeterli olmalıdır,
 Hasta kabininin zemini kolay temizlenebilmelidir,
 Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır. (Yangın söndürücüler ulaĢılır bir yerde ve dolu olarak bulundurulmalıdır),
 Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır. (Tam donanımlı avadanlık çantası olmalıdır.)


Resim 1.2: Ambulansın üzeride yer alan yazı ve Legolar

Hasta nakli veya acil yardım sağlamak amacıyla kullanılan özel olarak donatılmıĢ ambulanslar; kara, hava ve deniz ambulansı olmak üzere üçe ayrılır. Kara ambulansları da acil yardım ve hasta nakil ve özel donanımlı ambulanslar olmak üzere üçe ayrılır.


 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri yönetmeliğine göre ambulansların sınıflandırılması

Posted in Genel.