Acil Sağlık Araçları

Acil Sağlık Araçları

Acil   sağlık   aracı,   acil   sağlık   hizmeti   sunumunda   ihtiyaç   duyulan   personel   ve malzemeyi  en  hızlı  Şekilde  ulaŞtırmak  ve  olay  yerinde  görev  yapmak  üzere  kullanılan  her türlü kara, hava ve deniz aracıdır.Olay yerinde tıbbi müdahale, teknik ve lojistik destek için kullanılacak olan bu araçlar motosiklet, bisiklet, doktor aracı, medikal kurtarma aracı, organ nakli  aracı,  mobil  komuta  kontrol  aracı,  mobil  haberleŞme  aracı,  mobil  sağlık  aracı  ve benzeri araçlar olup hasta taŞıma amaçlı kullanılamaz.

 

Acil sağlık araçları ilk kez Universiade 2005 üniversite oyunları sırasında Ġzmir’de 112 acil  sağlık  hizmetlerinde  kullanılmıŞtır.  Bu  ambulanslar,  hekimsiz  ambulanslara  destek vermek ve doktorlu ekiplerle olayyerine ulaŞmak için kullanılır. Ayrıca olağandıŞı durum ve afetlerde olay yerine sağlık personeli ve tıbbi-teknik malzemelerin taŞınmasında kullanılır..

Bu araçlar aŞağıda belirtilen genel özelliklere sahip olmalıdır:

Ø      IŞıklı ve sesli uyarı sistemi,

Ø      HaberleŞme cihazları, (telsiz, telefon gibi)

Ø      Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve iŞaretler,

Ø      Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım.

 

Acil  sağlık  araçları,  sadece  ambulans  servisleri  ve  sağlık  kurumları  bünyesinde  ve amacına uygun olarak kullanılabilir; baŞka kiŞi ve kuruluŞlarca kullanılamaz.

Resim 1.8: Motorize ekip

Bisikletler, trafiğe kapalı veya yoğun kalabalığın mevcut olduğu yerlerde ambulansın olay  yerine  ulaŞmasının  zor  olduğu  alanlarda  görev  yapar.  Bisikletli  ekiplerde  acil  tıp teknisyenleri  görev  yapmaktadır. Bisikletlerin  ıŞıklı  ve  sesli  sirenleri  mevcuttur.  Ekiplerin komuta kontrol merkezi ile iletiŞimleri için kulaklıklı telsizleri bulunur.

Resim 1.9: Bisikletli ekip

Posted in Genel.